REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o
„PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POMORZA ZACHODNIEGO
SZCZECIN 2019


REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o
„PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POMORZA ZACHODNIEGO SZCZECIN 2019

I. Organizator rozgrywek:
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność Pomorza Zachodniego
II. Miejsce i terminy rozgrywanych spotkań:
1.Miejsce: Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, przy ulicy Siedleckiej 2B.
2.Termin: 24 sierpnia 2019 r. , godz. 09:30
3.Turniej zostanie rozegrany na ośmiu stołach do tenisa stołowego
III. Harmonogram rozgrywek
1. Zależny od liczby zgłoszonych zawodników
2. Preferowany będzie system rozgrywek w grupach.
IV. Warunki przystąpienia do rozgrywek
1. Każdy kto potwierdzi swoją obecność u Sędziego Głównego w godz. 09:30 – 09: 45
2. Uczestnik rozgrywek powinien charakteryzować się dobrym stanem
zdrowia, organizator rozgrywek nie ponosi żadnej odpowiedzialności
prawnej za wypadki wynikające z udziału w rozgrywkach osób chorych
oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i cywilnej w
zakresie poniesionych szkód w mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach.
V. Ustalenia organizacyjne
1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
2. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowanie do rozgrywek:
- udostępnienie hali sportowej
- udostępnienie piłeczek
- organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej
3. Organizator zapewnia zawodnikom szatnię
Organizator prosi uczestników o pozostawienie szatni w należytym porządku.
4. Organizator nie opowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
6. Podczas rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu
7. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, decyzję w sprawie
podejmuje organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania
VI. Obowiązki zawodników:
1. Obowiązki uczestnika turnieju
- lista zgłoszeniowa obowiązuje do końca trwania rozgrywek bez możliwości dokonywania zmian
- zawodnicy obowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia
sportowego tzw.”halówek” oraz rakietki do tenisa stołowego
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem , nieznajomość regulaminu nie będzie traktowana jako wytłumaczenie
VII. Sędziowie:
1. Każde spotkanie w ramach turnieju sędziować będą sami zawodnicy.
2. Wynik spotkania zawodnicy przekazują do Sędziego Głównego
3. Sędzia Główny podejmuje ostateczne decyzje w sprawach spornych
VIII. Przepisy gry:
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego
zatwierdzonymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami i uzupełnieniami
2. Mecz jest rozgrywany do dwóch lub trzech wygranych setów (co zostanieustalone na początku turnieju)
3. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”.


RODO - informacja:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)
informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Region NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, zwany dalej
Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 91-422-74-22, adres
e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z
komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres
niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do
momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być
udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy
realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania
uniemożliwi komunikację z Administratorem.